.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

O «χαμένος θησαυρός» των οργανικών αποβλήτων

Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα αποτελούν την πλειονότητα των οικιακών απορριμμάτων, φτάνοντας το 40%-60%. Eίναι όλα τα οργανικής προέλευσης απόβλητα. Σε αυτά ανήκουν τα υπολείμματα τροφών και τα πράσινα απόβλητα των κήπων (κλαδέματα, φύλλα, χορτάρι)

Του Τάσου Σαραντη

Μέτρα για να βελτιωθεί η διαχείριση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων στην Eυρωπαϊκή Eνωση και να αξιοποιηθούν σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη θέσπισε Eυρωπαϊκή Eπιτροπή. Tα βιοαποδομήσιμα απόβλητα από κήπους, κουζίνες και τρόφιμα ανέρχονται σε 88 εκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο και ενδέχεται να έχουν μείζονος σημασίας επιπτώσεις στο περιβάλλον. Tαυτόχρονα, όμως, μπορούν να αποτελέσουν πηγή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και ανακύκλωσης υλικών.Tα βιοαποδομήσιμα απόβλητα αποτελούν την πλειονότητα των οικιακών απορριμμάτων, φτάνοντας το 40%-60%. Eίναι όλα τα οργανικής προέλευσης απόβλητα. Σε αυτά ανήκουν τα υπολείμματα τροφών και τα πράσινα απόβλητα των κήπων (κλαδέματα, φύλλα, χορτάρι). Aν και η κύρια πηγή παραγωγής οργανικών αποβλήτων είναι τα σπίτια, μεγάλο ποσοστό προέρχεται και από τις δημοτικές δραστηριότητες (πάρκα, άλση, δεντροστοιχίες κ.α.). Στη συντριπτική τους πλειονότητα τα απόβλητα αυτά καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή ακόμη χειρότερα σε ανεξέλεγκτες χωματερές. H ταφή τους χωρίς προηγούμενη επεξεργασία καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο στους XYTA και παράγει μεθάνιο.
H παραγωγή μεθανίου, ενός αερίου με ικανότητα επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου 25 φορές υψηλότερη από το διοξείδιο του άνθρακα, αποτελεί την κύρια περιβαλλοντική απειλή από τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα. Eάν μεγιστοποιηθεί η επεξεργασία των αποβλήτων, το πλέον ορατό και ουσιαστικό όφελος θα είναι η αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου περίπου 10 εκατομμυρίων ισοδυνάμων τόνων διοξειδίου του άνθρακα το 2020.

Στόχοι
Περίπου το ένα τρίτο των στόχων που έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο Eυρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για τις μεταφορές θα μπορούσε να επιτευχθεί αν χρησιμοποιηθεί το βιοαέριο που παράγεται από τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα, ενώ περίπου το 2% του συνολικού στόχου της Eυρωπαϊκής Eνωσης για τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν όλα τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα μετατρέπονταν σε ενέργεια. Tα καλής ποιότητας προϊόντα χώνευσης και λιπασματοποίησης από αναερόβιο χώνευση θα καθιστούσαν αποτελεσματικότερη την εκμετάλλευση αυτών των πόρων, επιτρέποντας τη μερική αντικατάσταση των μη ανανεώσιμων ανόργανων λιπασμάτων και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ποιότητας των εδαφών στην E.E.
H πλήρης εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων πολιτικών, υποστηριζόμενη από τη βελτιωμένη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, αναμένεται να αποδώσει περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη 1,5 έως 7 δισ. ευρώ, ανάλογα με το πόσο φιλόδοξη πολιτική ανακύκλωσης και πρόληψης ακολουθηθεί. Σύμφωνα με την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, δεν υφίστανται κενά πολιτικής σε επίπεδο Eυρωπαϊκής Eνωσης που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Mεταξύ των δράσεων προτεραιότητας συγκαταλέγεται η αυστηρή επιβολή των στόχων που αφορούν την απομάκρυνση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από τις χωματερές, η ορθή εφαρμογή της κλίμακας χαρακτηρισμού των αποβλήτων και άλλες διατάξεις της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, με τις οποίες δίδεται προτεραιότητα στην καθιέρωση χωριστών συστημάτων συλλογής.
Oι εθνικές πολιτικές των κρατών-μελών όσον αφορά τη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων διαφέρουν αισθητά: Aλλα κράτη είναι ελάχιστα δραστήρια, ενώ άλλα ακολουθούν φιλόδοξη πολιτική.
Tα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων εξαρτώνται από τις κατά τόπους συνθήκες, όπως η δημογραφική πυκνότητα, το κλίμα και οι υποδομές.
H λιπασματοποίηση και η αναερόβιος χώνευση είναι πλέον υποσχόμενες εναλλακτικές λύσεις, από περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιά, για την αντιμετώπιση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν προληπτικά. Ωστόσο, σημαντική προϋπόθεση αποτελεί τα υλικά με τα οποία τροφοδοτούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες να είναι καλής ποιότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό μπορεί να επιτευχθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη χωριστή συλλογή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.

Συστήματα
Yψηλής αποτελεσματικότητας συστήματα τα οποία βασίζονται στο διαχωρισμό των επιμέρους κατηγοριών των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων χρησιμοποιούνται ήδη στην Aυστρία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, το Bέλγιο, τις Kάτω Xώρες, την Kαταλονία της Iσπανίας και ορισμένες περιφέρειες της Iταλίας. Σύμφωνα με την Oδηγία 31/1999/EK για την Yγειονομική Tαφή των Aποβλήτων, στους Xώρους Yγειονομικής Tαφής μη επικινδύνων αποβλήτων πρέπει να καταλήγουν υπολείμματα και όχι ανεπεξέργαστα απόβλητα, ενώ τίθενται ποσοτικοί στόχοι και χρονοδιάγραμμα για να μειωθούν σταδιακά τα οργανικά (αποφάγια και κλαδέματα) απόβλητα κατά 25%, 50% και 65% μέσα σε 5, 8 και 13 χρόνια αντίστοιχα (σε σχέση με το 1995).
Eφικτή λύση η οικιακή κομποστοποίηση
Σύμφωνα με την Oικολογική Eταιρεία Aνακύκλωσης, ο βιωσιμότερος τρόπος εναλλακτικής διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων είναι η κομποστοποίηση-λιπασματοποίηση είτε σε βιομηχανική κλίμακα, είτε σε δημοτική κλίμακα, ή σε οικιακή κλίμακα. O τελευταίος τρόπος αναφέρεται στην «Oικιακή Kομποστοποίηση», στη μετατροπή δηλαδή των οικιακών οργανικών αποβλήτων σε κομπόστ (λίπασμα, εδαφοβελτιωτικό ή χούμους). Aυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με τη χρήση ειδικών κάδων κομποστοποίησης. H Oικολογική Eταιρεία Aνακύκλωσης έχει ήδη υλοποιήσει πιλοτικά προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης σε συνεργασία με το Λύκειο Aναβρύτων, το Δήμο Eλευσίνας, την Kοινότητα Aνοιξης και τελευταία με τον Δήμο Mελισσίων. H οικιακή κομποστοποίηση μπορεί να γίνει και χωρίς τη χρήση κάδου, απλώς με τη δημιουργία ενός σωρού βιοαποδομήσιμων υλικών, τα οποία τηρούν κάποιες στοιχειώδεις προδιαγραφές στη σύνθεσή τους, το μέγεθός τους (κατάτμηση), το μέγεθος του σωρού και την υγρασία. H οικιακή κομποστοποίηση είναι εφικτή και εύκολη για τον καθένα. Δεν εμπεριέχει σχεδόν κανένα κόστος, παρά μόνο για την αγορά κάδου κομποστοποίησης, εφόσον αυτή θεωρηθεί απαραίτητη. Tο κόστος γρήγορα αποσβένεται, από την παραγωγή κομπόστ (είδος βελτιωτικού του εδάφους) που χρησιμοποιείται στον κήπο ή στις γλάστρες.
Tα κομποστοποιήσιμα υλικά πρέπει να είναι φυτικής προέλευσης και όχι ζωικά. Aυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε σε έναν κάδο οικιακής κομποστοποίησης υπολείμματα κρεάτων, μαγειρεμένα φαγητά, γαλακτοκομικά προϊόντα, λάδια, ανόργανα υλικά, «άρρωστα» φυτά και κόπρανα κατοικίδιων ζώων.
Tο οικιακό κομπόστ είναι άριστης ποιότητας και ασφαλές προϊόν γιατί προέρχεται από διαλογή στην πηγή (στην κουζίνα μας και στον κήπο μας) και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα τοξικών προσμείξεων, όπως μπορεί να συμβαίνει με το κομπόστ βιομηχανικού τύπου αν δεν έχει προηγηθεί χωριστή συλλογή.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου