.

Αρμοδιότητα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι να προβάλει τα ευρήματα που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της.

Πώς εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή;
Πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συμμετοχή του κόσμου.

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Απάντηση του κ. Potocnik στόν κ Ν. Χουντή.

E-1661/10EL

Απάντηση του κ. Potocnik
εξ ονόματος της Επιτροπής
(28.5.2010)


Στις 10 Σεπτεμβρίου 2009, στην υπόθεση C-286/081, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε την Ελλάδα εξαιτίας της μη έγκρισης σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνου με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της απουσίας καθιέρωσης ενός ολοκληρωμένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.
Η Ελλάδα, στο υπόμνημα αντίκρουσης που υπέβαλε, έχει συμπεριλάβει τον συγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων μεταξύ των προς κατασκευή ΧΥΤΑ. Η κατασκευή ΧΥΤΑ με δυνατότητα υποδοχής επικίνδυνων αποβλήτων καθίσταται αναγκαία προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου.
Η υγειονομική ταφή αποβλήτων αποτελεί μία από τις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων και υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ (αδειοδότηση, αποδοχή των αποβλήτων, έλεγχος και επιτήρηση κατά τη φάση της αξιοποίησης, παύση λειτουργίας, διαχείριση μετά την παύση λειτουργίας). Η προτεραιότητα που δίδεται στις άλλες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων δεν συνιστά λόγο παράβασης της νομοθεσίας. Η πιθανή παράβαση των οδηγιών για τη διαχείριση αποβλήτων (2006/12/ΕΚ και 99/31/ΕΚ) θα εξαρτηθεί κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η εγκατάσταση, δηλαδή εάν θα είναι ή όχι σύμφωνη με τις κατάλληλες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, η κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ. Ωστόσο, η οδηγία δεν δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα παρέμβασης όσον αφορά τη σκοπιμότητα ή τη θέση του έργου ή ελέγχου της ουσίας της μελέτης των επιπτώσεων και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων (εκτός περιπτώσεων στις οποίες το κράτος μέλος διαπράττει προφανές λάθος εκτίμησης). Όλα αυτά εμπίπτουν στην ευθύνη των αρχών των κρατών μελών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, δρομολογήθηκε η διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εν λόγω έργου. Η αρμόδια υπουργός έχει ήδη εγκρίνει την προκαταρκτική μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων. Ωστόσο, η εν λόγω έγκριση δεν αποτελεί παρά την προκαταρκτική φάση της διαδικασίας και δεν παράγει δεσμευτικά νομικά αποτελέσματα. Πράγματι, η ΜΠΕ πρέπει στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί και κατόπιν να υποβληθεί για διαβούλευση στο ευρύ κοινό. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, εναπόκειται στην αρμόδια αρχή να λάβει την τελική απόφαση και να εγκρίνει ή όχι την ΜΠΕ. Τίποτε από αυτά δεν φαίνεται να έχει γίνει.
Επομένως συνεπάγεται ότι επί του παρόντος δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί καμία παραβίαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σχετικά με την απόφαση στην οποία αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου (2003/33/ΕΚ), όπως ισχύει για κάθε άλλη απόφαση, δεν υπήρχε υποχρέωση μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο από την Ελλάδα, η οποία ωστόσο οφείλει να διασφαλίσει την πλήρη εκτέλεσή της στην εσωτερική έννομη τάξη. Η Επιτροπή δεν ενημερώνεται αυτομάτως από τα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των αποφάσεων. Προκειμένου να διερευνήσει την κατάσταση, η Επιτροπή, με επιστολή της τής 16ης Μαρτίου 2010, ζήτησε από την Ελλάδα εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η εν λόγω απόφαση στην εθνική έννομη τάξη και περιμένει την απάντηση της Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου